Quản lý Workflow

Mục đích

Với aiMarketing, bạn có thể dễ dàng quản lý Workflow với các công cụ như thêm mới, tìm kiếm , sắp xếp, chỉnh sửa, xóa,…

Hướng dẫn thực hiện

1. Tạo mới Workflow

Sau khi đăng nhập ứng dụng aiMarketing, bạn vào danh mục Workflow
Màn hình giao diện danh sách workflow xuất hiện, tại đây bạn nhấn chọn Tạo workflow để tạo mới

Bây giờ bạn có thể bắt đầu thiết lập cho workflow.
Xem hướng dẫn thiết lập cho workflow tại đây

2. Tìm kiếm, sắp xếp

Sau khi truy cập vào ứng dụng aiMarketing, bạn vào danh mục Workflow, các công cụ tìm kiếm và sắp xếp xuất hiện

  • Tìm kiếm theo Tên: nhập tên workflow, tên thư mục vào ô tìm kiếm, cho phép bạn tìm kiếm workflow đã tạo
  • Lọc theo Trạng thái: bao gồm trạng thái Đã kích hoạt/ Chưa kích hoạt/ Đã tắt
  • Lọc theo Người tạo: tìm kiếm workflow theo người tạo

Xem hướng dẫn quản lý workflow theo thư mục tại đây

3. Thao tác với Workflow

Bước 1: Sau khi truy cập vào ứng dụng aiMarketing, bạn vào danh mục Workflow, màn hình hiển thị danh sách Workflow đã tạo, tại đây bạn chọn workflow mà bạn muốn thao tác.

Bước 2:

Nhấn chọn vào biểu tượng dấu ba chấm, các công cụ cho phép bạn thao tác với workflow xuất hiện, tại đây bạn có thể:

  • Sửa tên
  • Nhân bản
  • Xóa

Bước 3:

Đối với workflow đã kích hoạt bạn không thể chỉnh sửa nhưng có thể Hủy kích hoạt: Nhấn chọn vào workflow mà bạn muốn hủy kích hoạt, màn hình hiển thị công cụ cho phép bạn hủy kích hoạt workflow, workflow hiển thị trạng thái Đã tắt

Lưu ý: Workflow đã tắt thì không thể chỉnh sửa và kích hoạt lại

Bài viết này hữu ích chứ?