Hướng dẫn xem báo cáo tổng quan_Dashboard

Mục đích

Hiện tại aiMarketing đã đáp ứng nhu cầu của người dùng trong việc thu thập dữ liệu khách hàng tiềm năng và chuyển sang bộ phân bán hàng. Ngoài việc thu thập được các thông tin khách hàng, việc phân tích các thông tin sau khi thu thập cũng là vấn đề quan trọng trong quá trình marketing.

Do đó, để cung cấp cho người dùng cái nhìn tổng quát hiệu quả hoạt động của các hoạt động marketing này aiMarketing cung cấp công cụ báo cáo Tổng quan, giúp người dùng biết được những hoạt động đã mang lại hiệu quả và những hoạt động cần cải thiện, từ đó đánh giá và điều chỉnh lại các chiến dịch marketing của mình.

Hướng dẫn thực hiện

Màn hình báo cáo tổng quan chung bao gồm 3 phần chính

Tổng quan chung: cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu quả hoạt động marketing với các chỉ số về doanh số, doanh số theo loại hàng hóa, hiệu quả chuyển đổi các chỉ số theo thời gian,…
Tỷ lệ chuyển đổi: cho phép người dùng xem được hiệu quả chăm sóc bán hàng, chăm sóc liên hệ thông qua các chỉ số về tỷ lệ chuyển đổi
Thống kê theo nguồn: giúp người dùng đánh giá được nguồn marketing nào đang hoạt động hiệu quả và mang về những chỉ số tích cực, nguồn marketing nào cần đẩy mạnh hoạt động để tối ưu hiệu quả marketing.

Các chiều xem báo cáo và tạo các view xem báo cáo

 • Với aiMarketing, người dùng có thể xem số liệu với các chiều về Thời gian, Nguồn marketingLoại hàng hóa bằng cách sử dụng bộ lọc. Các điều kiện lọc sẽ được kết hợp với điều kiện .
  Ví dụ: Tại tổng quan chung bạn áp dụng bộ lọc Thời gian: Tháng này; Nguồn: Facebook Ads; Loại hàng hóa: AMIS Bán hàng. Khi đó Doanh số phát sinh sẽ được tính là Doanh số phát sinh trong tháng này được thu thập từ nguồn Facebook ads với loại hàng hóa là AMIS Bán hàng. Các biểu đồ khác với cách tính tương tự
 • Tạo các view xem báo cáo

Đầu tiên bạn tiến hành Thiết lập các điều kiện lọc theo nhu cầu xem báo cáo, sau đó click vào icon Lưu, tiếp theo hệ thống sẽ xuất hiện ô khai báo tên, bạn nhập tên và nhấn Lưu hệ thống sẽ lưu các điều kiện lọc và tạo thành 1 view xem báo cáo mới.

1. Tổng quan chung

 • Biểu đồ thống kê doanh số phát sinh

Cho phép người dùng xem nhanh được các chỉ số:

Doanh số phát sinh = Doanh số phát sinh trong kỳ đã chọn

Chi phí = Chi phí trong kỳ đã chọn

ROI = (Doanh số – Chi phí ) / Chi phí


Cùng số liệu so sánh tăng giảm so với kỳ ngay trước
Ví dụ: bạn lọc tháng này thì số liệu so sánh với tháng trước, lọc theo 28 ngày thì so sánh với 28 ngày liên trước,..

 • Hiệu quả chuyển đổi theo thời gian

Mục đích: Theo dõi biến động, tương quan của các chỉ số trong 1 kỳ để biết được xu hướng, đánh giá tỷ lệ chuyển đổi của các chỉ số đó

Đang tiếp cận: Số Deal được tạo trong kỳ đã chọn
Đã chuyển NVKD: Số Deal được ghi nhận trạng thái Đã chuyển NVKD trong kỳ đã chọn
Phát sinh cơ hội: Số Deal được ghi nhận trạng thái Phát sinh cơ hội trong kỳ đã chọn

 • Hiệu quả doanh số theo loại hàng hóa

Mục đích: Thống kê doanh số thu về từ các loại hàng hóa, giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về hiệu quả marketing theo loại hàng hóa dựa trên doanh số thu về từ mỗi loại

2. Tỷ lệ chuyển đổi

Mục đích: Đánh giá chất lượng hiệu quả hoạt động marketing theo từng giai đoạn, chất lượng data mang về dựa trên tỷ lệ chuyển đổi của Deal và của liên hệ

 • Hiệu quả chuyển đổi theo trạng thái của Deal

Đang tiếp cận: số Deal được tạo trong kỳ đã chọn
Đã chuyển NVKD: số Deal được chuyển cho NVKD trong kỳ đã chọn từ những deal Đang tiếp cận ở trên
Phát sinh cơ hội: số Deal phát sinh cơ hội từ những deal được chuyển NVKD ở trên
Phát sinh doanh số: số Deal phát sinh doanh số từ những deal phát sinh cơ hội ở trên

 • Hiệu quả chăm sóc khách hàng

Tỷ lệ phát sinh cơ hội = số Deal Phát sinh cơ hội/ số Deal được tạo trong kỳ đã chọn, giúp đánh giá chất lượng data mang về và đánh giá quá trình chăm sóc bán hàng

Tỷ lệ phát sinh đơn hàng: số Deal Phát sinh đơn hàng/ số Deal được tạo trong kỳ đã chọn, giúp đánh giá chất lượng data mang về và đánh giá quá trình chăm sóc bán hàng

AOV (Giá trị đơn hàng trung bình) = Doanh số/ số Deal phát sinh doanh số trong kỳ đã chọn, thể hiện số tiền trung bình mà khách hàng bỏ ra khi mua sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp

3. Thống kê theo nguồn

 • Hiệu quả chăm sóc theo nguồn

 • Hiệu quả chi phí theo nguồn

Mục đích: Thống kê theo nguồn giúp người dùng nắm bắt được thông tin nguồn marketing nào mang lại hiêu quả cao, từ đó tập trung vào những nguồn marketing đó giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Hiệu quả chi phí theo loại hàng hóa

Mục đích: Theo dõi chi phí và hiệu quả các chi phí đánh giá theo các loại hàng hóa

Xem danh sách và rule ghi nhận nguồn marketing tại đây

Bài viết này hữu ích chứ?